НАУКОВИЙ АЛЬМАНАХ «GLOBAL WORLD»

Для авторів

Вимоги до наукових публікацій у журналі “Global world”

  1. Статті у журналі друкуються українською, грузинською, білоруською, польською, російською та англійською мовами. Пріоритет надається статтям, підготовленим англійською мовою.
  2. До друку приймаються статті науково-педагогічних працівників та інших фахівців, які мають науковий ступінь. Статті магістрів та аспірантів першого року редакційною колегією не розглядаються. Статті аспірантів приймаються лише у співавторстві з фахівцем, який має науковий ступінь, але не більше двох на рік.
  3. У співавторстві приймаються статті, де є не більше двох авторів.
  4. Стаття має бути написана на актуальну тему, підготовлена на високому науковому та методологічному рівні, містити результати глибокого наукового дослідження та бути оформлена відповідно до вимог.
  5. Загальний обсяг статті повинен становити 12-18 сторінок (формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5). Береги з усіх сторін – 2 см, абзацний відступ – 1,25 см. Стаття повинна містити наступні елементи:

-       у лівому верхньому кутку УДК;
-       у правому кутку – прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, країна;
-       по центру назва статті;
-       анотації мовою статті та українською мовою до 7 рядків (розширена анотація англійською мовою подається окремо);
-       ключові слова мовою статті та українською мовою повинні містити 7-12 позицій;
-       текст статті повинен мітити наступні рубрики: актуальність дослідження; постановка проблеми; аналіз наукових досліджень і розробок, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор (з обов’язковим виділенням іноземних авторів); мета та завдання статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням наукових результатів, отриманих особисто автором (авторами); висновки; напрями подальших досліджень. Посилання на джерела є обов’язковими (подаються в тексті за абеткою) у квадратних дужках. Посилаючись на праці зарубіжних авторів слід подавати їх прізвища українською мовою (в дужках зазначається англомовний варіант прізвища автора і рік видання цитованої праці);
-       список літератури подається в кінці статті (формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 12, міжрядковий інтервал 1,0) мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту. Недопустимим є посилання на навчальні посібники, підручники тощо;
-       References.

Графічний матеріалслід виконувати у наступних програмах:

-       таблиці – у редакторі Microsoft Word;
-       діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph;
-       рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word;
-       формули - у редакторі формул.

 

До статті додаються наступні супровідні документи: 

  1. Авторське резюме, яке містить наступні елементи:

-       прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) повністю;
-       науковий ступінь, вчене звання;
-       місце основної роботи (із зазначенням міста і країни), посада;
-       поштова адреса (з індексом);
-       особиста електронна адреса автора (авторів);
-       членство у наукових організаціях;
-       базова освіта (із зазначенням навчального закладу і року його закінчення);
-       професійна орієнтація, коло наукових інтересів;
-       найбільш значимі наукові публікації та наукові здобутки.

Окремим файлом подається фотографія автора (обов’язково) у форматі jpg, 300dpi, розмір не менше 70х60 мм.

 

Для аспірантів додатково подається така інформація:

-       рік навчання;
-       прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний телефон та електронну адресу наукового керівника.

 

Прізвище(-а), ініціали                     підпис(-и) 

Дата

Документ подається українською і англійською мовами

Документ подається у сканованому вигляді.

 

  1. Наукова рецензія доктора наук за профілем поданої публікації.

Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи.

Документ подається у сканованому вигляді.

 

  1. Розширена анотація англійською мовою 3000-4000 тис. знаків, завірена фахівцем.

Документ подається у сканованому вигляді.

 

  1. Свідчення автора щодо оригінальності тексту наступного змісту:

Я (ми), __________________________________, автор(-и) статті ___________________, що подана до друку в альманах “Global world”, посвідчую(-ємо):

-       результати дослідження, представленого у вищезазначеній праці, є авторськими і не містять плагіату;
-       подана стаття раніше не була опублікована і не є поданою до друку в інші наукові видання, у тому числі, зарубіжні;
-       стаття ___________________ спеціально підготовлена для друку у альманасі “Globalworld”.

Прізвище(-а), ініціали                     підпис(-и)

Дата

Документ подається у сканованому вигляді.

 

  1. Згода на друк статті у альманасі “Global world” та передача видавництву авторського права наступного змісту:

Я (ми), __________________________________, автор(-и) статті ___________________, передаю видавництву альманаху “Global world” право на:

-       наукове редагування вищезазначеної праці;

-       друк статті на паперовому та електронному та будь-яких інших носіях інформації у будь-якому вигляді та форматі;

-       розповсюдження статті або її частини на будь-якому носії інформації в межах України та за кордоном у складі альманаху “Global world” необмеженим накладом;

-       доведення статті або її частини до загального користування, у тому числі, через мережу Інтернет, таким чином, що будь-хто зможе отримати доступ до неї у будь-якій спосіб і будь-який час;

-       переклад статті на будь-яку мову, яка є робочою мовою альманаху “Global world”.

Прізвище(-а), ініціали                     підпис(-и)

Дата

Документ подається у сканованому вигляді.

 

Стаття разом із супровідними документами подається до редакції тільки електронною поштою.

Усі файли повинні бути названі англійською мовою.

Тема листа: Стаття Іванова І.І.

 

Науково-методична рада альманаху “Global world” здійснює внутрішнє рецензування статей протягом одного місяця з дня її отримання (підтвердження про отримання статті надсилається автору електронною поштою). У разі негативної рецензії статтю буде повернуто автору на доопрацювання або відхилено.

Відредагована стаття обов’язково погоджується з автором (авторами) і після отримання його (їх) згоди автору (авторам) надсилається рішення про публікацію та (при потребі компенсації видавничих та інших витрат) квитанція про оплату.